Visie en missie

Alle leerlingen hebben mogelijkheden. Vanuit die mogelijkheden gaan we aan het werk. Beperkingen vragen om hulpmiddelen en een speciale benadering, zodat de talenten van de leerling zo goed mogelijk worden ontwikkeld.

Openbaar onderwijs

De school spant zich actief in om goed onderwijs voor alle kinderen te realiseren, ongeacht levensbeschouwing, leerstijl, etniciteit en sekse.

Waar staan wij voor?

De Van Voorthuijsenschool is een school voor zeer moeilijk lerenden. Onze school valt onder de Wet op de Expertisecentra (WEC). In deze wet zijn de volgende zaken in hoofdlijn vastgelegd. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.

 

Speciaal Onderwijs (SO)

Het onderwijsaanbod in het SO is zoveel mogelijk een ’totaalpakket’: een geheel van leervakken en vakoverstijgende activiteiten binnen een, voor de leerlingen herkenbare context. De leerlingen krijgen gedurende hun schoolloopbaan basiskennis en basisvaardigheden aangeboden om (later) zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat de leerlingen in het SO al leren hun (leer)activiteiten zoveel mogelijk zelfstandig uit te voeren.

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

In het VSO werken wij aan de kerndoelen VSO met het uitstroomprofiel dagbesteding. We hebben deze kerndoelen ‘vertaald’ in een vakkenpakket. Voor alle vakken geldt dat de mate van ondersteuning door de begeleiding afhankelijk is van wat de leerling nodig heeft. Het leerkrachtgedrag varieert van:

  • stimuleren tot eigen activiteit
  • het aanleren van vaardigheden
  • het oefenen van vaardigheden
  • het bieden van kansen om zelfstandig activiteiten te ondernemen

Anders gezegd: de ondersteuning loopt van voordoen, samendoen, meehelpen, observeren en corrigeren, stimuleren om het zelf te doen naar begeleiding en begeleiding op afstand.

De Directie

Directeur

Martine Joustra

Hoofdgebouw: locatie Haarlem (SO en VSO)
Prof. Eijkmanlaan 1
2035 XA Haarlem

Telefoon: 023 – 533 59 39
E-mail: martine.joustra@spaarnesant.nl

 

 

Locatiedirecteur Hoofddorp

Suzanne Jenkins

Nevenvestiging: locatie Hoofddorp (SO)
Anne Franklaan 22
2135 HA Hoofddorp

Telefoon: 023 562 27 77
E-mail: suzanne.jenkins@spaarnesant.nl

 

 

Adjunct directeur Haarlem

Petra Rampersad

Hoofdgebouw: locatie Haarlem (SO en VSO)
Prof. Eijkmanlaan 1
2035 XA Haarlem

Telefoon:023 – 533 59 39
E-mail: petra.rampersad@spaarnesant.nl

 

De leerlingenraad

Op onze school hebben wij al een aantal jaren een leerlingenraad. De leerlingenraad houdt zich bezig met, voor leerlingen, belangrijke zaken zoals de kerst-, sinterklaas- en paasvieringen. Voetbaltoernooien en een zomerfeest worden door de raad georganiseerd. Ook wordt de raad vaak om advies gevraagd over bijvoorbeeld nieuwe boeken voor de bibliotheek of aanpassingen aan het schoolplein.

Lees verder over de leerlingenraad

“Onze school is de leukste!”

Scroll to top